1. בכתובת H1000 ובכתובת H1001 נתונים שני מספרים חיוביים. כתוב תוכנית אשר תחליף את תוכן שני התאים. הצג לפחות שני דרכים.
  1. בכתובת H4000 נתון מספר כלשהו. כתוב תוכנית אשר תעתיק מספר זה אל הכתובת H5000 ותציב במקומו FFH.
  1. כתוב תוכנית שמעתיקה מכתובות H0030 ו- H0031 לכתובות H0020 ו- H0021 בהתאם.
  1. רשום קטע שקול לקטע הבא:
MOV BX,1000H
[MOV AX,[BX

5.כתוב פקודה אשר משמעותה: חסר מ- AX את תוכן התא בזיכרון שכתובתו נתונה ב- BX.

6.כתוב פקודה אשר משמעותה: חבר ל- AL את תוכן התא בזיכרון אשר כתובתו נתונה במצביע DI.

7.בכתובת H1000 ו- H1001 נתונים שני מספרים חיוביים. כתוב תוכנית אשר תחבר את המספרים ותציב את התוצאה בתא H1002.

8.באוגרים BH,AH ו- CH נתונים שלושה מספרים חיוביים. כתוב תוכנית אשר תחבר את תוכן שלושת האוגרים ותציב את התוצאה ב- DH. הנח שהתוצאה לא תעלה על 8 ביט.

9.כתוב קטע תוכנית אשר תחסיר את תוכן תא H1000 מתוכן אוגר CH. את התוצאה יש לבצע בכתובת H1001.


תודה למי שיכול לעזור