בס"ד

בפרשת השבוע,פרשת אמר מוזכרים המועדים.רשום:

"וידבר ה' אל משה לאמר.דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קודש אלה הם מועדי.ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו שבת היא לה' בכל מושבותיכם"(יוקרא כ"ג,א-ג)

ויש לשאול מדוע התורה מציינת את השבת כחלק ממועדים?

עונה רש"י שהתורה מלמדת בכך שכל מי שמחלל את המועדים מעלה עליו כאילו חילל את השבתות וכל המקיים את המועדים כהלכתן מעלים עליו כאילו קיים את כל השבתות.ופה התורה מראה שנכון שהשבת היא יותק קדושה מהמועדים,אבל עדיין חשוב לקיים את המועדים.