בס"ד

"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר"

ונשאלת שאלה,למה דווקא במצוות השמיטה נכתב איפה המצווה נאמרה "בהר סיני" ובמצוות אחרות לא נאמר,למה למשל במצוות ציצית לא רשום "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית..."?למה רק במצוות השמיטה נאמר בהר סיני הרי כל המצוות נאמרו על הר סיני?

עונה רש"י כל המצוות נאמרו על הר סיני אבל במצוות שמיטה אנחנו רואים פירוט על כל ההלכות של המצווה מה שאנחנו לא רואים במצוות אחרות,לדוגמא בתפילין רשום "וקשרתם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עינכם..."
אבל לא רשום איך התפילין צריכות להיות באיזה צורה אילו פרשיות איזה צבע וכו'...
רק במצוות שמיטה אנחנו מוצאים את הפירוט אז אומר רש"י שכמו שבשמיטה שנאמרה על הר סיני נאמר פירוט ההלכות כך בכל שאר המצוות שנאמרו על הר סיני נאמרו כל הפירוטים והלכות והלכות אלה הועברו מרב לתלמיד וכך זה עבד מדור לדור עד יהודה הנשיא שהחליט לרשום את ההלכות בכתב.